Câu Chuyện Của YAG

Với sứ mệnh cao cả phát hiện tài năng bẩm sinh và định hướng giáo dục tối ưu cho các thế hệ tương lai Việt Trung Tâm Học YAG ra đời và không ngừng nỗ lực giúp mọi gia đình Việt tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả giáo dục cho con em mình! Với sứ mệnh cao cả phát hiện tài năng bẩm sinh và định hướng giáo dục tối ưu cho các thế hệ tương lai Việt Trung Tâm Học YAG ra đời và không ngừng nỗ lực giúp mọi gia đình Việt tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả giáo dục cho con em mình!

Ưu điểm đặc trưng

Với sứ mệnh cao cả phát hiện tài năng bẩm sinh và định hướng giáo dục tối ưu cho các thế hệ tương lai Việt Trung Tâm Học YAG ra đời và không ngừng nỗ lực giúp mọi gia đình Việt tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả giáo dục cho con em mình!

Nhân sự

Với sứ mệnh cao cả phát hiện tài năng bẩm sinh và định hướng giáo dục tối ưu cho các thế hệ tương lai Việt Trung Tâm Học YAG ra đời và không ngừng nỗ lực giúp mọi gia đình Việt tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả giáo dục cho con em mình!

Thành tích

Với sứ mệnh cao cả phát hiện tài năng bẩm sinh và định hướng giáo dục tối ưu cho các thế hệ tương lai Việt Trung Tâm Học YAG ra đời và không ngừng nỗ lực giúp mọi gia đình Việt tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả giáo dục cho con em mình!

Tầm Nhìn

Với sứ mệnh cao cả phát hiện tài năng bẩm sinh và định hướng giáo dục tối ưu cho các thế hệ tương lai Việt Trung Tâm Học YAG ra đời và không ngừng nỗ lực giúp mọi gia đình Việt tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả giáo dục cho con em mình! Với sứ mệnh cao cả phát hiện tài năng bẩm sinh và định hướng giáo dục tối ưu cho các thế hệ tương lai Việt Trung Tâm Học YAG ra đời và không ngừng nỗ lực giúp mọi gia đình Việt tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả giáo dục cho con em mình!

Văn hóa - giá trị cốt lõi

  • Tinh thần phục vụ: Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy hiệu quả của Khách hàng định hướng mọi hành vi, lấy tính chuyên nghiệp làm chuẩn phục vụ khách hàng
  • Trung thực: Suy nghĩ khách quan, hành động minh bạch, tác phong chính trực
  • Trách nhiệm:Suy nghĩ và hành động vì lợi ích của tập thể, uy tín và nghiêm túc trong hành động (Đúng giờ, giữ lời hứa), có biện pháp dự phòng cần thiết
  • Hợp tác: Lắng nghe - tôn trọng, trợ giúp và sẵn sàng chia sẻ, giữ gìn kỷ luật
  • Tính chuyên nghiệp: Làm việc có kế hoạch, làm việc theo quy trình, hiệu quả - chất lượng

Các chương trình giáo dục tại YAG

Với sứ mệnh cao cả phát hiện tài năng bẩm sinh và định hướng giáo dục tối ưu cho các thế hệ tương lai Việt Trung Tâm Học YAG ra đời và không ngừng nỗ lực giúp mọi gia đình Việt tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả giáo dục cho mình!